ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji i zagospodarowania gruntów

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Informacja uzupełniająca

Wydział Architektury i Budownictwa

Koncesja na wydobywanie kopaliny

Geolog powiatowy

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców

Geolog powiatowy

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Wydział Architektury i Budownictwa

Oświadczenie o sprowadzeniu do Polski pojazdu bez tablic rejestracyjnych

Wydział Komunikacji i Dróg

Oświadczenie o uzupełnieniu

Wydział Architektury i Budownictwa

Pełnomocnictwo

Wydział Komunikacji i Dróg

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja jachtu i innych jednostek pływających

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Rejestracja nowego pojazdu lub pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wydział Komunikacji i Dróg

Rezerwacja numeru jachtu i innych jednostek pływających

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich - wniosek

Wydział Organizacyjny, Referat Administracyjny i Zarządzania Kryzysowego

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wniosek - wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek - wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek - wyrejestrowanie pojazdu

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek - Zgłoszenie zbycia pojazdu

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek o odpis - jednostki pływające

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o podjęcie postępowania

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wydział Edukacji

Wniosek o pozwolenia na rozbiórkę PB-3

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o pozwolenie na budowę

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o którym mowa w art. 51 ust. 4

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45 ust. 1

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek o wydanie tablicy rejestracyjnej

Wydział Komunikacji i Dróg

Wniosek o wydanie wtórnika - jednostki pływające

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia do inwestycji leśnych

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w ilości nie przekraczającej 3000,00 Mg/rok.

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie zgody na zmianę lasu na użytek rolny

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wniosek o wykreślenie z rejestru - jednostki pływające

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wniosek o wypożyczenie akt

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o zawieszenie postępowania

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o zwrot akt

Wydział Architektury i Budownictwa

Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gruntów rolnych

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wypis i wyrys z uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej i geologicznej złóż kopalin

Geolog powiatowy

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Geolog powiatowy

Zawiadomienie o nabyciu - jednostki pływające

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o zbyciu - jednostki pływające

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wydział Architektury i Budownictwa

Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

Wydział Architektury i Budownictwa

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie rozbiórki

Wydział Architektury i Budownictwa

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział Architektury i Budownictwa

Zmiana adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ, L, VAT, itp.)

Wydział Komunikacji i Dróg

Zmiana danych jednostki pływającej

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska