ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w ilości nie przekraczającej 3000,00 Mg/rok.Drukuj informacjęSprawa: WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w ilości nie przekraczającej 3000,00 Mg/rok.

Szczegóły informacji

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w ilości nie przekraczającej 3000,00 Mg/rok.

Wydział: Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-04-04 12:40:53

Termin załatwienia

Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.

Osoba kontaktowa

Ilona Tomczak

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Wydział Ochrony Środowiska, parter, pokój 6a
Złożenie dokumentów: Punkt Obsługi Interesanta, parter
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników
pok. 6a, tel. 62 222 62 85; 63 222 32 83

Telefon kontaktowy

63 222 32 85

Adres e-mail

ilona.tomczak@powiat.turek.pl

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
Wydział Ochrony Środowiska, parter, pokój 6a.

Wymagane Dokumenty

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach - dotyczy wniosku posiadacza odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych,  który zamierza zbierać:  odpady niebezpieczne, odpady komunalne lub odpady pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Ustanowienie użytkowania nieruchomości na której będą zbierane odpady , wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu należy wskazać masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. 
 
Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. Umowa wskazuje masę i rodzaje odpadów, które mogą być   zbierane  w okresie roku na tej nieruchomości.  
 
Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie,  że są świadomi   odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 
     2. Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (może to być także
     wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną
     operację przelewu);
     3. Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń (gwarancja bankowa, gwarancja  ubezpieczeniowa lub
     polisa ubezpieczeniowa). Wymóg nie dotyczy odpadów obojętnych.
Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń winno nastąpić w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego
-  w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej (nie dotyczy odpadów obojętnych) lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu odpadów.
     4.  Zaświadczenie o niekaralności:
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663),
 • posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r.,  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
    -  za czyny zabronione pod groźbą kary  (Dz. U.  z 2018 r. poz. 703 i 1277).
 
5. Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1 tj.
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
    -   za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach.
 
     6. Oświadczenie, że w stosunku do:
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
 -  w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieraniei przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa
w art. 194 ustawy o odpadach
 
7. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego
-   w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieraniei przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej.
    Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
    "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 
8. Operat przeciwpożarowy wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.) zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione (w drodze postanowienia) z komendantem powiatowym (miejskim)  Państwowej Straży Pożarnej -  nie dotyczy wniosku o zezwolenie na zbieranie wyłącznie odpadów niepalnych;
 
9.  Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Staży Pożarnej w Poznaniu dotyczące uzgodnienia ww. operatu przeciwpożarowego - nie dotyczy wniosku o zezwolenie na zbieranie wyłącznie odpadów niepalnych.
 
10. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, chyba ze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana, (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 
12. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa).

Czas realizacji

Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł  - tytułem: za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscu……………………… (podać miejsce zbierania odpadów) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Turek albo przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Turku 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437
 
Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu na rachunek bankowy:
Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie:  31 1560 0013 2781 4918 3000 0002

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Tureckiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Uwagi

Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz.992 ze zm.)
Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów  jest:
1)  marszałek województwa:
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko,
 b)   dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu
 terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie
 mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
   c)  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim
  planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
 d)   do wydawania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich
 rodzajów odpadów magazynowych w okresie roku przekracza 3000 Mg;
2)  starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że
3) organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach
    zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 
Według art. 45. 1. ustawy o odpadach - z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się:
 1. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów z tym, że podmiot, o którym mowa wyżej, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych wyżej, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów);
 2. podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; w pozwoleniu tym muszą być uwzględnione warunki zbierania odpadów;
 3. posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze zm.);
 4. władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
 5. wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia;
 6. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Art. 41 - 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923).

Załączniki

 • WNIOSEK (DOCX, 24.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-04 12:40:44 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-04 | WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w ilości nie przekraczającej 3000,00 Mg/rok.
 • Informacja o zawartości wniosku (DOCX, 19.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-04 12:40:34 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-04 | Informacja o zawartości wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-04 11:56:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-04 12:40:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 12:58:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony