ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.5.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.5.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Młodszy referent ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Turku

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2023-11-14

Ogłoszono dnia: 2023-11-14

Termin składania dokumentów: 2023-11-24 15:30:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.5.2023

Zlecający: Starosta Turecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie co najmniej średnie.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;
 2. znajomość przepisów prawa przynajmniej w zakresie następujących aktów prawnych: (wg stanu prawnego obowiązującego w dniu rozmowy kwalifikacyjnej):
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Statut Powiatu Tureckiego,
 • regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Turku,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie i zbieranie materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej komisji;
 2. Wykonywanie administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady;
 3. Prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych;
 4. Prowadzenie rejestru uchwał prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat;
 5. Organizowanie opiniowania projektów uchwał Rady przez odpowiednie podmioty;
 6. Wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych;
 7. Obsługa organizacyjna i protokolarna posiedzeń Rady i Zarządu Powiat;
 8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt oraz przekazywanie akt do archiwum zakładowego;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. podstawa nawiązania stosunku pracy  - umowa o pracę
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat.
 3. praca w pomieszczeniu, przy stanowisku komputerowym, wymagająca analizy dokumentów.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru – podpisany;
 2. życiorys zawodowy (CV) – podpisany;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności lub spełnienie dodatkowych wymagań:
 5. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) – podpisane;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) - podpisane.
W toku procedury naboru w przypadku wątpliwości komisja może żądać od kandydata oryginałów dokumentów.
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-11-24 15:30:00
b. Sposób:
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.11.2023 r. do godz. 15.30 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu”
 
Przez termin składania dokumentów należy rozumieć termin ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Turku.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych poniżej terminach:
 1. dnia 27.11.2023 r. – otwarcie i sprawdzenie warunków formalnych złożonej oferty, od godz. 15.00 – informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu naboru  (udzielana telefonicznie – tel. 63 222 32 12);
 2. dnia 30.11.2023 r. – rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. O szczegółowym terminie i godzinie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, a także nie spełniające wymogów, o których mowa w pkt V, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59.
Złożone oferty można odebrać w kadrach w terminie jednego miesiąca, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Robert Wojdyła z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@turek.starostwo.gov.pl, telefonicznie: +48 63 2223 207 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
 1. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne stanowisko pracy,
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 4. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. do zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo,
  2. w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] po ustaniu zatrudnienia.
 5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 9. Starostwo Powiatowe w Turku nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem,
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryka Rabęda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-14 13:32:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Henryka Rabęda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-14 13:34:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Henryka Rabęda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-27 13:17:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony