ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.4.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.4.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Audytor Wewnętrzny

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Turku

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2023-11-07

Ogłoszono dnia: 2023-11-07

Termin składania dokumentów: 2023-11-30 15:30:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.4.2023

Zlecający: Starosta Turecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub  innego państwa, którego obywatelowi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem, że osoby te posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6.  co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na  stanowisku audytora,
 7. posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
- posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Govermment Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub
- złożony w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Ministra Finansów lub
- uprawnienia biegłego rewidenta lub
- dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności w wymiarze czasu pracy nie mniejszej niż ½ etatu, związanych z: 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; 2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowani środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568) 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489, 1571).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa w zakresie następujących aktów prawnych (według stanu prawnego obowiązującego w dniu rozmowy kwalifikacyjnej):
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 1. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa,
 2. odpowiedzialność i dokładność,
 3. umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 4. zaangażowanie i systematyczność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu;
 2.  ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej, ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności dokonywanych wydatków;
 3. dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli i kierowania jednostką;
 4. opracowanie rocznego planu audytu i sprawozdania z wykonania planu;
 5. dokonywanie analizy obszarów ryzyka;
 6. opracowywanie programów oraz sporządzanie protokołów z audytu wewnętrznego;
 7. przygotowywanie wniosków pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji;
 8. współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi
 9. przekazywanie protokołów oraz wystąpień pokontrolnych z przeprowadzanych kontroli;
 10. prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
 11. czynności w zakresie audytu wewnętrznego związane z realizacją zadań określonych w przepisach prawa, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę.
 2. wymiar czasu pracy – ½ etatu,
 3. praca w pomieszczeniu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku, przy stanowisku komputerowym, wymagająca analizy dokumentów.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru – podpisany;
 2. życiorys zawodowy (CV) – podpisany;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności do przeprowadzania audytu wewnętrznego;
 5. kserokopie  świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 6. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) – podpisane;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - podpisane.
 
W toku procedury naboru w przypadku wątpliwości komisja może żądać od kandydata oryginałów dokumentów.
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-11-30 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.11.2023 r. do godz. 15.30 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Audytor wewnętrzny”.
 
Przez termin składania dokumentów należy rozumieć termin ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Turku.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych poniżej terminach:
 1. dnia 01.12.2023 r. – otwarcie i sprawdzenie warunków formalnych złożonej oferty, od godz. 15.00 – informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu naboru  (udzielana telefonicznie – tel. 63 222 32 12);
 2. dnia 05.12.2023 r. – rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.
Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, a także nie zawierające wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt V, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59.
Złożone oferty można odebrać w kadrach w terminie jednego miesiąca, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Robert Wojdyła z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@turek.starostwo.gov.pl, telefonicznie: +48 63 2223 207 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
 1. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne stanowisko pracy,
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 4. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. do zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo,
  2. w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] po ustaniu zatrudnienia.
 5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 9. Starostwo Powiatowe w Turku nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem,
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryka Rabęda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-07 11:04:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Henryka Rabęda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-07 11:06:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Henryka Rabęda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-14 13:40:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony