ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.6.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Turku

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Rozwoju i Edukacji

Data udostępnienia: 2017-10-06

Ogłoszono dnia: 2017-10-06 przez Henryka Rabęda

Termin składania dokumentów: 2017-10-17 15:30:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.6.2017

Zlecający: Starosta Turecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym;
 7. co najmniej 5-letni staż pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe o kierunki ochrona środowiska,
 2. znajomość przepisów prawa przynajmniej w zakresie następujących aktów prawnych:
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa o samorządzie powiatowym,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawa Prawo ochrony środowiska
 • ustawa o ochronie przyrody,
 • ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
 • ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • ustawa Prawo wodne,
 • ustawa o ochronie danych osobowych.
 1. inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 2. umiejętność kierowania zespołem pracowników
 3. umiejętność właściwej organizacji pracy wydziału oraz realizowania polityki  zarządzania zasobami ludzkimi.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie, nadzór i kontrola nad pracą Wydziału,
 2. planowanie pracy podległej komórki organizacyjnej oraz podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników wydziału,
 3. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, sprawozdań, informacji oraz analiz związanych z realizowanymi zadaniami, na potrzeby Starosty, Zarządu i Rady Powiatu,
 4. podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia organizacji i metod pracy Wydziału,
 5. udział w komisjach przetargowych,
 6. bieżąca kontrola nad wydatkami będącymi w dyspozycji komórki organizacyjnej umożliwiająca terminową realizację zadań w sposób ceowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego upoważnienia,
 8. współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu przy opracowywaniu projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
 9. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi powiatu a także instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie wymaganym dla wykonywania zadań Wydziału.    

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę;
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat. 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru;
 2. list motywacyjny – podpisany;
 3. życiorys zawodowy (CV) – podpisany;
 4. kserokopia dokumentu tożsamości;
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności lub spełnienie dodatkowych wymagań;
 7. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne) – podpisane;
 9. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) – podpisane;
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane;
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – podpisane.
 
W toku procedury naboru w przypadku wątpliwości komisja może żądać od kandydata oryginałów dokumentów.
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-17 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.10.2017 r. do godz. 15.30 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: „ Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska”.
 
Przez termin składania dokumentów należy rozumieć termin ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Turku.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych poniżej terminach:
 1. dnia 18.10.2017 r. – otwarcie i sprawdzenie warunków formalnych złożonej oferty, od godz. 15.00 – informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu naboru  (udzielana telefonicznie – tel. 63 222 32 12);
 2. dnia 24.10.2017 r. – rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. O szczegółowym terminie i godzinie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, a także nie spełniające wymogów, o których mowa w pkt 7, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje się, iż Starosta Turecki jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 22¹ Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.
Złożone oferty można odebrać w kadrach w terminie jednego miesiąca, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu