ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 14 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: 650-lecia i Dąbrowskiego w Turku"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-14 13:48:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Karina Kozłowska Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Andrzejczak Data wprowadzenia do BIP 2017-12-14 13:48:21
Wprowadził informację do BIP: Karina Kozłowska Data udostępnienia informacji: 2017-12-14 13:49:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:46:16
Artykuł był wyświetlony: 754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert - nieodpłatna pomoc prawna.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 11:08:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 30 listopada 2017  r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji 
 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku
 
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
W POWIECIE TURECKIM W 2018 ROKU 
 
 
Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.
 
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra
 
Szczegółowa nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.
 
Kwota dotacji: 60.726,00 zł
 
 
         
                                                                                                                                                                     Starosta Turecki
                                                                                                                                                                    /-/ Mariusz Seńko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 11:08:53
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 14:48:46
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:26:51
Artykuł był wyświetlony: 708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 11:26:12

Załączniki

  • Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa (PDF, 887.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-11-30 11:31:23 | Data wytworzenia informacji: 2017-11-27 00:00:00 | Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona do oddania w najem- dz. 438/33 o pow. 58 m2 położona w m. Skęczniew gm. Dobra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Dybus Data wytworzenia informacji: 2017-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 11:26:12
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 11:31:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:13:55
Artykuł był wyświetlony: 559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w zakresie edukacji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-24 13:48:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządu Powiatu Tureckiego
 
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1868) oraz art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2010 ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.)

ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

                                                                                                                                      Starosta Turecki
                                                                                                                                                 /-/
                                                                                                                                       Mariusz Seńko
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-11-24 13:48:47
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-11-24 13:54:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:16:13
Artykuł był wyświetlony: 644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Przykona gm. Przykona i w obrębie Russocice gm. Władysławów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 14:32:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Pawlak Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 14:32:29
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 14:34:42
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:09:57
Artykuł był wyświetlony: 1102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze bezprzetargowej położonej w m. Skęczniew gm. Dobra dz. nr 438/64

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 08:58:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Grędkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 08:58:45
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 09:03:58
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:06:41
Artykuł był wyświetlony: 581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-02 15:11:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
 
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w  zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
 
Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 
I. Informacje ogólne:
 
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w  zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
II. Wymagania stawiane kandydatom:
 
1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:
1) nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie;
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;
3) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań lub realizacji zadań;
4) posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres realizowanego zadania publicznego określonego w programie współpracy.
 
III. Zadania komisji konkursowej:
 
1. Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych 
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu, poprzez wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej.
2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego.
3. Rekomendowanie zaopiniowanej oferty Zarządowi Powiatu Tureckiego.
 
IV. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
 
1. Wydział Rozwoju i Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku przedstawia Zarządowi Powiatu Tureckiego listę kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania zgłoszeń.
2. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Tureckiego.
3. Zarząd Powiatu Tureckiego powołuje 5 członków komisji konkursowej w składzie: 
3 przedstawicieli organu wykonawczego, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych  
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spośród zgłoszonych kandydatur w wyniku wcześniej ogłoszonego naboru. 
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
 
V. Miejsce i termin składania zgłoszeń.
 
1. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej” 
w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty.
2. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 9 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu).
 
          Starosta Turecki
                         /-/
              Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-11-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-11-02 15:11:35
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-11-02 15:20:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:18:05
Artykuł był wyświetlony: 443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert - nieodpłatna pomoc prawna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-02 14:44:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO
 
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 11 ust. 1 pkt 2 i  ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 poz. 1255 ze zm.)

ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.
 
Starosta Turecki
              /-/
 Mariusz Seńko
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-11-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-11-02 14:44:29
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-11-02 14:57:31
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:27:55
Artykuł był wyświetlony: 627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 23 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej łączącej ul. Legionów Polskich z ul. Armii Krajowej w Turku w ramach zadania: "Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: 65-lecia i Dąbrowskiego w Turku"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-25 11:36:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Karina Kozłowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Andrzejczak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-25 11:36:31
Wprowadził informację do BIP: Karina Kozłowska Data udostępnienia informacji: 2017-10-25 11:40:25
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:45:16
Artykuł był wyświetlony: 1499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-23 15:09:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-10-23 15:09:23
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-10-23 15:13:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:20:13
Artykuł był wyświetlony: 1276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu