ˆ

Petycje rozpatrywane przez Radę Powiatu Tureckiego, Starostę Tureckiego oraz Zarząd Powiatu Tureckiego

Szczegóły informacji

Petycje rok 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-29 10:58:01 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-29 10:58:04 przez Piotr Nowaczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Tureckiego w roku 2017
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Tureckiego oraz Zarząd Powiatu Tureckiego w roku 2017
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195 z późn. zm.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz.1195) Starostwo Powiatowe w Turku informuje o trybie rozpoznawania petycji.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Podmioty uprawnione do składania petycji

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Za pośrednictwem tut. urzędu, którym jest Starostwo Powiatowe w Turku mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Starosty Tureckiego, Zarządu, bądź Rady Powiatu Tureckiego.
Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (ale za jego pisemną zgodą).

 
 Forma petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę –  w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów,
- wskazanie adresata petycji,
- określenie przedmiotu petycji.
Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Starostwa Powiatowego w Turku, Starosty Tureckiego lub Zarządu, bądź Rady Powiatu Tureckiego sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.
Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji  wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Turkualbo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję oraz może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję), pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wzywania podmiotu wnoszącego do ich uzupełnienia
 
Miejsce składania petycji

Petycje skierowane do Starosty Tureckiego, Zarządu, bądź Rady Powiatu Tureckiego, składa się za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Turku, w szczególności:
1.    listownie, na adres:  Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
2.    elektronicznie na adres: ;
3.    za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
4.    osobiście w siedzibie urzędu.
 
Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2017-06-29 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-06-29 10:58:01
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2017-06-29 10:58:04
Osoba, która zmieniła informację: Karolina Siarkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 13:29:47
Artykuł był wyświetlony: 1349 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU