Plan zamówień - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Turku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Turku na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-13 10:37:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

góra strony
I kwartał 2017 roku
II kwartał 2017 roku
III kwartał 2017 roku
IV kwartał 2017 roku
 
I kwartał 2017 roku
 
1. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów (w tym holowania) i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie powiatu tureckiego, stosownie do dyspozycji wydanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz.1137 z późn zm.).
150 000,00 zł netto
usługa
przetarg nieograniczony
 
2. ,,Przetworzenie do postaci cyfrowej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu: Powiat Turecki - SMART GEODEZJA”.
170 000,00 zł netto
usługa
przetarg nieograniczony
Zadanie realizowane w ramach projektu "Powiat Turecki – SMART GEODEZJA", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
 
 
1. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2017.
280 000,00 zł netto
usługa
przetarg nieograniczony
 
2. Przebudowa budynku „E” Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
1.476.187,80 zł netto
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
Zadanie realizowane w ramach projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim“, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.
 
3. Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".
2.100 000,00 zł netto
dostawa
przetarg nieograniczony
a) Dostawa wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (CNC) dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"  (225992,46 EURO wartość bez VAT)
​b) Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (183247,53 EURO wartość bez VAT)
 
Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
 
4. Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".
1 250 000,00 zł netto
dostawa
przetarg nieograniczony
a) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla (zestawy komputerowe 40 szt) dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (130 000,00 zł wartość bez VAT) 
 
Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
 
 
 
 
1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Gmina Turek w ramach projektu "Powiat Turecki – SMART GEODEZJA".
850 000,00 zł netto
usługa
przetarg nieograniczony
Zadanie realizowane w ramach projektu "Powiat Turecki – SMART GEODEZJA", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
 
2. Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".
2.100 000,00 zł netto
dostawa
przetarg nieograniczony
c) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (262 000,00 zł wartość bez VAT) 
d) Dostawa stanowiska dydaktycznego do nauki protokołu Profinet dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (45 000,00 zł wartość bez VAT) 
e) Dostawa stanowiska dydaktycznego do nauki protokołu Profibus DP dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (53 000,00 zł wartość bez VAT) 
f) Dostawa komputerów typu laptop na wyposażenie biura projektu dla Starostwa Powiatowego w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (16 000,00 zł wartość bez VAT) 
 
Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
 
3. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku.
80 000,00 zł netto
dostawa
przetarg nieograniczony
Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
 
 
 
1. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Powiat Turecki – SMART GEODEZJA".
106 600,00 zł netto
dostawa
przetarg nieograniczony
Zadanie realizowane w ramach projektu "Powiat Turecki – SMART GEODEZJA", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
 
2. Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".
1 250 000,00 zł netto
dostawa
przetarg nieograniczony
b) Dostawa wyposażenia pracowni z obszaru odnawialnych źródeł energii dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (75 609.76 zł wartość bez VAT) 
c) Dostawa zestawu pomp ciepła do pracowni systemów wytwarzania energii dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (101 382,11 zł wartość bez VAT) 
d) Dostawa koparko – ładowarki na wyposażenie warsztatów z obszaru budownictwa dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (307 073,11 zł wartość bez VAT) 
e) Dostawa sprzętu rolniczego do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" (767 723,58 zł wartość bez VAT) 
 
Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
 
3. Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącej bazy danych BDOT500 i GESUT(aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT) dla obrębu Brudzew i obrębu Malanów”.
145 000,00 zł netto
usługa
przetarg nieograniczony
Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej.
 
 
stosownie do przepisu art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych niniejszy plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-13 10:37:11
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2017-01-13 10:37:14
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:49:04
Artykuł był wyświetlony: 3790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu